• Iedere dag vers voor u gemaakt
  • Bezorgen op Urk
  • 5% vaste klanten korting
           0 items - 0,00

Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid
De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door bestellingen bij, leveringen door, en betalingen aan Bakkerij Maxima. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het
plaatsen van een bestelling geeft de klant van Bakkerij Maxima te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

Aanbiedingen en prijzen
Aanbiedingen en prijzen van Bakkerij Maxima zijn vrijblijvend. Bakkerij Maxima accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Bakkerij Maxima behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief order- en verzendkosten en belastingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Bestellingen
Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, e-mail, en internet is de overeenkomst een feit. Bakkerij Maxima behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden zoals het vragen van een vooruitbetaling.

Bezorg- en administratiekosten
Bakkerij Maxima bezorgt in een beperkt gebied m.b.t. bestellingen (8321/8322). De bestelling wordt bezorgd op het door de klant aangeven tijdstip vanaf 9.00 uur. Bezorgkosten worden door de webshop bepaald en weergegeven. De klant dient wel te zorgen dat er iemand aanwezig is, om de bestelling in ontvangst te nemen. Indien er een faktuur verstuurd dient te worden,
kunnen administratiekosten berekend worden.

Leveringen
Bakkerij Maxima zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de onder artikel 3 bedoelde overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor
door Bakkerij Maxima ten behoeve van de levering ingeschakelde derden. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden.
Indien dit niet het geval is, dient de klant Bakkerij Maxima daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vijf (5) dagen na de aflevering, schriftelijk of per email, en gemotiveerd in kennis te stellen.

Betaling
De klant voldoet bij Bakkerij Maxima aan de verplichting, die ontstaat uit de onder het punt bestellingen bedoelde overeenkomst, middels contante betaling in een van onze winkels, iDeal (internet betaling) of aan de bezorger. In het geval dat Bakkerij Maxima een factuur stuurt, zal de betaling binnen de termijn van 14 kalenderdagen moeten plaatsvinden, zonder verrekening, korting en/of opschorting. Als datum van betaling geldt de datum van creditering van de bankrekening van Bakkerij Maxima.

Reclames
De termijn voor reclames met betrekking tot geleverde goederen beperkt zich tot het onder punt leveringen, 3e alinea gestelde. Indien is aangetoond, dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Bakkerij Maxima de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Overdracht van risico en eigendom
Het risico van het geleverde gaat van Bakkerij Maxima over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. Het eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant aan al zijn onder het punt ‘betaling’, 1e alinea bedoelde verplichtingen heeft voldaan.

Aansprakelijkheid
Bakkerij Maxima is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Bakkerij Maxima is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Bakkerij Maxima komen. Bakkerij Maxima draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Bakkerij Maxima eveneens geen verantwoordelijkheid. Bakkerij Maxima is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Bakkerij Maxima, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Bakkerij Maxima. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Bakkerij Maxima uitgesloten.

Diversen
De klant van Bakkerij Maxima dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Bakkerij Maxima geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Bakkerij Maxima garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden.
Ingeval van overmacht heeft Bakkerij Maxima het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Bakkerij Maxima gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van
redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan, die niet aan Bakkerij Maxima kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Rechten
Alle contacten en transacties met Bakkerij Maxima geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van Bakkerij Maxima. Niets uit uitgaven of publicaties van Bakkerij Maxima mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bakkerij Maxima.

Toepasselijk recht
Op alle rechtsbetrekkingen tussen Bakkerij Maxima en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Klachten
De klant is gehouden de goederen direct na op- of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen een dag na het tijdstip van aflevering van goederen, schriftelijk – of per e-mail bij Bakkerij Maxima te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. Manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 6 uur na aflevering bij Bakkerij Maxima te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.

Bakkerij Maxima
De Hofstee 1
8321 HG Urk
Telefoon 0527 683454
www.bakkerijmaxima.nl
info@bakkerijmaxima.nl
KvK 74286293
BTW nr. NL859839151B01
ING bank NL03 INGB 0650 5584 99